නඩු - නිරවද්ය ලෝහ

images

ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඇඳීම් අනුව නිරවද්‍ය ලෝහ යන්ත්‍රෝපකරණ

ද්රව්ය: මල නොබැඳෙන වානේ

නිරවද්යතාව: 0.02 මි.මී

ප්රමාණය: 460mm x 290mm x180mm