නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

පියවර 1:
ඇඳීම් පරීක්ෂා කිරීම

පියවර 2:
අච්චු සෑදීම

පියවර 3:
UHPC ද්රව්ය සකස් කරන්න

පියවර 4:
යන්ත්රෝපකරණ

පියවර 5:
පරීක්ෂා කිරීම

පියවර 5:
එකලස් කිරීම

පියවර 6:
භාරදීම