මැෂින් ඇඳ

  • Tailor-Made UHPC (RPC)

    ටේලර්-නිෂ්පාදිත UHPC (RPC)

    නව්‍ය අධි තාක්‍ෂණ ද්‍රව්‍ය uhpc හි අසංඛ්‍යාත විවිධ යෙදුම් තවමත් පුරෝකථනය කළ නොහැක.අපි ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ හවුල්කාරිත්වයෙන් විවිධ කර්මාන්ත සඳහා කර්මාන්තයෙන් ඔප්පු කරන ලද විසඳුම් සංවර්ධනය කර නිෂ්පාදනය කරමින් සිටිමු.