මාපක බ්ලොක්

  • Precision Gauge Block

    නිරවද්‍යතා මාපක බ්ලොක්

    මිනුම් කුට්ටි (මාපක කුට්ටි, ජොහැන්සන් මිනුම්, ස්ලිප් මිනුම්, හෝ ජෝ බ්ලොක් ලෙසද හැඳින්වේ) නිරවද්‍ය දිග නිපදවීමේ පද්ධතියකි.තනි මාපක බ්ලොක් යනු නිරවද්‍ය බිම් සහ නිශ්චිත ඝනකමකට ලැප් කර ඇති ලෝහ හෝ සෙරමික් කුට්ටියකි.මිනුම් කුට්ටි සම්මත දිග පරාසයක් සහිත කුට්ටි කට්ටල වලින් පැමිණේ.භාවිතයේදී, අපේක්ෂිත දිග (හෝ උස) සෑදීමට කුට්ටි ගොඩගැසී ඇත.