අප හා එක් වන්න

  • Recruiting Mechanical Design Engineers

    යාන්ත්‍රික සැලසුම් ඉංජිනේරුවන් බඳවා ගැනීම

    1) Drawing Review නව චිත්‍රයක් පැමිණි විට, කාර්මික ඉංජිනේරුවරයා පාරිභෝගිකයාගෙන් සියලුම චිත්‍ර සහ තාක්ෂණික ලේඛන සමාලෝචනය කර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ බව සහතික කර ගත යුතුය, 2D චිත්‍රය ත්‍රිමාණ ආකෘතියට ගැළපෙන අතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අප උපුටා දක්වන දෙයට ගැලපේ.එසේ නොවේ නම්, ...
    තවත් කියවන්න