අවස්ථා - UHPC (RPC)

Precision Granite Cube2

UHPC යන්ත්‍ර පදනම

Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete මගින් සාදන ලද මෙම යන්ත්‍ර පදනම.