නඩු - ඛනිජ වාත්තු කිරීම

granite components

CNC යන්ත්‍රය සඳහා ඛනිජ වාත්තු ග්‍රැනයිට්

මෙය ඉස්කුරුප්පු සහ රේල් සහිත Mineral Casting CNC මැෂින් රාමු එකලස් කිරීමකි.