සම්මත නූල් ඇතුළත් කිරීම්

  • Standard Thread Inserts

    සම්මත නූල් ඇතුළත් කිරීම්

    නූල් ඇතුළු කිරීම් නිරවද්‍ය ග්‍රැනයිට් (ස්වභාවික ග්‍රැනයිට්), නිරවද්‍ය සෙරමික්, ඛනිජ වාත්තු කිරීම සහ UHPC තුළට අලවා ඇත.නූල් ඇතුළු කිරීම් මතුපිටට පහළින් 0-1 මි.මී. (පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්යතා අනුව) නැවත සකස් කර ඇත.අපට නූල් ඇතුළු කිරීම් මතුපිට (0.01-0.025mm) සමඟ සමතලා කළ හැකිය.