සෙරමික් යාන්ත්රික සංරචක

  • Precision Ceramic Mechanical Components

    නිරවද්‍ය සෙරමික් යාන්ත්‍රික සංරචක

    ZHHIMG සෙරමික් අර්ධ සන්නායක සහ LCD ක්ෂේත්‍ර ඇතුළුව, සුපිරි නිරවද්‍ය සහ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් මිනුම් සහ පරීක්ෂණ උපාංග සඳහා සංරචකයක් ලෙස සියලුම ක්ෂේත්‍රවල භාවිතා වේ.නිරවද්‍ය යන්ත්‍ර සඳහා නිරවද්‍ය සෙරමික් සංරචක නිෂ්පාදනය කිරීමට අපට ALO, SIC, SIN... භාවිත කළ හැක.