වීදුරු යන්ත්‍ර ක්‍රියාවලිය

පියවර 1:
චිත්ර පරීක්ෂා කිරීම

පියවර 2:
ලෝහ ද්රව්ය තෝරාගැනීම

පියවර 3:
නියත උෂ්ණත්ව ප්රතිකාර සඳහා ද්රව්යය පැය 24 ක් සඳහා ස්ථාවර උෂ්ණත්වය සහ දූවිලි රහිත වැඩමුළුව තුළ තබන්න

පියවර 4:
යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය හරහා යන්ත්‍රෝපකරණ ද්‍රව්‍ය

පියවර 5:
පරීක්ෂා කිරීම සහ ක්රමාංකනය

පියවර 6:
අතින් ඇඹරීම

පියවර 7:
පරීක්ෂා කිරීම

පියවර 8:
ඇසුරුම් කිරීම සහ බෙදා හැරීම