නඩු - නිරවද්ය වීදුරු

glass

අභිරුචි නිරවද්‍ය වීදුරු යන්ත්‍රකරණය.

මෙම වීදුරු සංරචකය යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථානය මගින් යන්තගත කර ඇත.