දැනුම මධ්යස්ථානය

දැනුම මධ්යස්ථානය

Ultra Precision Manufacturing සඳහා දැනුම මධ්යස්ථානය

Der liebe Gott steckt im details

නිරවද්‍ය කර්මාන්තයේ දියුණුව ප්‍රවර්ධනය කරන්න

අපගේ කුසලතා සහ ප්‍රවීණත්වය

අපි ග්‍රැනයිට්, පිඟන් මැටි, ලෝහ, ඛනිජ වාත්තු භාවිතා කරමින් නිරවද්‍ය යාන්ත්‍රික සංරචක නිෂ්පාදනය කිරීමේ වෘත්තීය වේ.

නිර්මාණ
%
සංවර්ධනය
%
උපාය මාර්ගය
%

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අප සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු