නිරවද්‍ය ලෝහ වාත්තු කිරීම

  • Precision Casting

    නිරවද්යතාව වාත්තු කිරීම

    සංකීර්ණ හැඩතල සහ ඉහළ මාන නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් වාත්තු නිෂ්පාදනය සඳහා නිරවද්‍ය වාත්තු කිරීම සුදුසුය.නිරවද්‍ය වාත්තු විශිෂ්ට මතුපිට නිමාවක් සහ මාන නිරවද්‍යතාවයක් ඇත.තවද එය අඩු ප්‍රමාණයේ ඉල්ලීම් ඇණවුම සඳහා සුදුසු විය හැකිය.මීට අමතරව, වාත්තු කිරීමේ සැලසුම් සහ ද්‍රව්‍ය තේරීම යන දෙකෙහිම, නිරවද්‍ය වාත්තු සඳහා විශාල නිදහසක් ඇත.එය ආයෝජනය සඳහා බොහෝ වානේ හෝ මිශ්‍ර වානේ සඳහා ඉඩ සලසයි. එබැවින් වාත්තු වෙළඳපොලේ, නිරවද්‍ය වාත්තු යනු ඉහළම ගුණාත්මක වාත්තු වේ.