ග්රැනයිට් සමාන්තර

  • Precision Granite Parallels

    නිරවද්‍ය ග්‍රැනයිට් සමාන්තර

    අපට විවිධ ප්‍රමාණවලින් නිරවද්‍ය ග්‍රැනයිට් සමාන්තර නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.2 Face (පටු දාරවල නිම කර ඇත) සහ 4 Face (සියලු පැතිවලින් නිම කර ඇත) අනුවාද 0 ශ්‍රේණිය හෝ 00 ශ්‍රේණිය / ශ්‍රේණිය B, A හෝ AA ලෙස ලබා ගත හැකිය.ග්‍රැනයිට් සමාන්තර යන්ත්‍රෝපකරණ සැකසීම් සඳහා ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.