නැවත මතුවීම

  • Resurfacing

    නැවත මතුවීම

    නිරවද්‍ය සංරචක සහ මිනුම් මෙවලම් භාවිතයේදී දිරාපත් වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නිරවද්‍යතා ගැටළු ඇති වේ.මෙම කුඩා ඇඳුම් ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැනයිට් ස්ලැබ් මතුපිට දිගේ කොටස් සහ/හෝ මිනුම් මෙවලම් අඛණ්ඩව ලිස්සා යාමේ ප්‍රතිඵලයකි.