ඔප්ටිකල් මතුපිට තහඩුව

  • Optic Vibration Insulated Table

    ඔප්ටික් කම්පන පරිවාරක වගුව

    වර්තමාන විද්‍යාත්මක ප්‍රජාව තුළ විද්‍යාත්මක අත්හදා බැලීම් සඳහා වඩ වඩාත් නිවැරදි ගණනය කිරීම් සහ මිනුම් අවශ්‍ය වේ.එබැවින් බාහිර පරිසරයෙන් හා මැදිහත් වීමෙන් සාපේක්ෂව හුදකලා කළ හැකි උපකරණයක් අත්හදා බැලීමේ ප්රතිඵල මැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.එයට විවිධ දෘශ්‍ය සංරචක සහ අන්වීක්ෂ රූපකරණ උපකරණ ආදිය සවි කළ හැකිය. දෘෂ්‍ය අත්හදා බැලීම් වේදිකාව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ අත්හදා බැලීම් වලදී ද තිබිය යුතු නිෂ්පාදනයක් බවට පත්ව ඇත.