විශාල ග්‍රැනයිට් යන්ත්‍ර එකලස් කිරීම

විශාල ග්‍රැනයිට් යන්ත්‍ර එකලස් කිරීම

granite assembly


පසු කාලය: මාර්තු-14-2022